منابع

آيين نامه اخلاق انتشاراتی مجلات علمي پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان این آئین نامه، منشور یا تعهدنامه‌ای است که برخی حدود اخلاقی و مسئولیتهای مربوط به انجام فعالیتهای علمی پژوهشی و...

تحت نظارت وف ایرانی