افراد

صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • نام و نام خانوادگی: ایمان حسن پور
  سمت: سردبیر مجله آدنیس
  پست الکترونیکی: souderjani@yahoo.com
 • نام و نام خانوادگی: صبا سلطان
  سمت: مدیر مسئول مجله آدنیس
  پست الکترونیکی: Saba091395@yahoo.com
 • نام و نام خانوادگی: آرزو کرباسیون
  سمت: دبیر گرایش زراعت و اصلاح نباتات
  پست الکترونیکی: Arezoo7600@gmail.com
 • نام و نام خانوادگی: احمد نصیری
  سمت: دبیر گرایش بیوتکنولوژی
  پست الکترونیکی: a.nasiri.bio106@gmail.com
 • نام و نام خانوادگی: علی ذکر اللهی
  سمت: دبیر گرایش مهندسی آب
  پست الکترونیکی: alizekrollahi@yahoo.com
 • نام و نام خانوادگی: امیر برزگر
  سمت: دبیر گرایش گیاه پزشکی
  پست الکترونیکی: amirbarzegar1375@gmail.com
 • نام و نام خانوادگی: بنیامین احمدی
  سمت: دبیر گرایش علوم باغبانی
  پست الکترونیکی: benyaminahmadi1993@yahoo.com
 • نام و نام خانوادگی: احسان رضوانی
  سمت: دبیر گرایش مهندسی مکانیک بیوسیستم
  پست الکترونیکی: Ehsanrezvani74@gmail.com
 • نام و نام خانوادگی: عرفان میرعظیمی
  سمت: دبیر گرایش علوم خاک
  پست الکترونیکی: erfanmirazimii@yahoo.com
 • نام و نام خانوادگی: محمود فتاحی
  سمت: دبیر گرایش توسعه روستایی
  پست الکترونیکی: mahmoodfatahi35@yahoo.com
 • نام و نام خانوادگی: محمد گیاهچین
  سمت: دبیر گرایش علوم دامی
  پست الکترونیکی: moagronomigy@gmail.com
 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا جمشیدی
  سمت: دبیر گرایش صنایع غذایی
  پست الکترونیکی: mhdrezajamshidi@gmail.com

تحت نظارت وف ایرانی